Wybierz najlepsze ubezpieczenie

Ubezpieczenia OC dla nauczycieli i dyrektorów szkół

Fundacja Zdrowi i Bezpieczni realizując swoje cele statutowe związane z promowaniem najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych zleciła wiodącemu brokerowi Supra Brokers, zbadanie całego rynku ubezpieczeniowego czego efektem jest najlepszy z możliwych program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla nauczycieli, dyrektorów i oferowany przez InterRrisk TU S.A. na rok 2023/2024.

Ubezpiecznie na rok szkolny 2023/2024

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla pracowników oświaty

Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody (osobowe lub rzeczowe) powstałe w wyniku wypadków ubezpieczeniowych, wyrządzone przez ubezpieczonego na skutek wykonywania zawodu określonego w polisie. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem aparatury lub sprzętu wykorzystywanego w związku z wykonywanym zawodem. W ramach Szczególnych Warunków Ubezpieczenia, przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna projektantów, za szkody osobowe i rzeczowe będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a powstałe na skutek błędu popełnionego w projekcie budowlanym lub uchybienia w sprawowaniu nadzoru autorskiego.

Ochrona nie obejmuje m.in. szkód: które mogą zostać naprawione w ramach gwarancji lub rękojmi, wyrządzonych przez osobę, która w dniu zajścia wypadku ubezpieczeniowego nie posiadała wymaganych prawem uprawnień do wykonywania określonych w polisie czynności zawodowych lub zawodu, w postaci czystych strat finansowych, związanych z naruszeniem dóbr osobistych, praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw ochronnych na wzory użytkowe lub zdobnicze, obejmowanych systemem ubezpieczeń obowiązkowych, powstałych na skutek nieterminowego wykonania zobowiązania.

W umowie ubezpieczenia może zostać ustalony limit dla jednego wypadku ubezpieczeniowego stanowiący górną granicę odpowiedzialności InterRrisk za szkody powstałe w wyniku jednego wypadku ubezpieczeniowego. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej projektantów ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody z wypadków ubezpieczeniowych, powstałych w okresie ubezpieczenia, w trakcie realizacji obiektu na podstawie projektu opracowanego w okresie ubezpieczenia oraz w okresie 18 miesięcy od dnia odbioru tego obiektu.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej.

Obowiązkiem ubezpieczonego jest m.in.: zabezpieczenie mienia będącego pod kontrol¹ albo nadzorem ubezpieczonego, przestrzeganie przepisów mających na celu zapobieganie powstawaniu szkód, w razie wystąpienia szkody ubezpieczony zobowiązany jest m.in. do: • zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, • udzielenie InterRrisk pomocy w wyjaśnieniu okoliczności powstania szkody i ustaleniu jej rozmiarów, w tym dostarczenie dokumentów niezbędnych do dochodzenia roszczeń wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, • w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia – niezwłocznego powiadomienia policji.

O nas

Nasze doświadczenie

Fundacja Zdrowi i Bezpieczni jako propagator programu zleciła jego przygotowanie i negocjowanie firmie brokerskiej Supra Brokers najlepszego programu ubezpieczeń.

Supra Brokers jest wiodącym brokerem na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego. Niezmiennie od 1999 r. zarządza ryzykiem i zapewnia kompleksową obsługę brokerską na najwyższym poziomie.

Dostarczamy dedykowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta innowacyjne rozwiązania ubezpieczeniowe. Mając wiedzę i umiejętności wielokrotnie pełniliśmy rolę prekursora w kreowaniu standardów działania, które stały się wzorem postępowania dla innych. Ma ogólnopolski zasięg działania zgodnie z dewizą firmy „od Helu po Zakopane”.

Fundacja Zdrowi i Bezpieczni
ul. Powstańców Śl. 121/209
53-329 Wrocław

71 777 04 11

71 777 04 26

Infolinia 

działa do poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 – 16.00

szkolne@suprabrokers.pl