Polityka prywatnośći

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem serwisu
www.zawodoweoc.pl
W związku z treścią Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
Supra Brokers S.A. przekazuje informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy
  ulicy Aleja Śląska 1, 54 – 118 Wrocław oraz Fundacja Zdrowi i Bezpieczni, ul. Powstańców Śl.
  121/209, 53-329 Wrocław. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy
  się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@suprabrokers.pl, telefonicznie
  pod numerem telefonu 71 777 04 00 lub pisemnie na adres siedziby spółki. W Supra Brokers
  S.A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować za
  pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@suprabrokers.pl, telefonicznie: 785 839
  276.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko dziecka, pesel dziecka,
  imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, numer telefonu przedstawiciela ustawowego,
  adres e-mail przedstawiciela ustawowego.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Supra Brokers S.A. oraz Fundację Zdrowi i Bezpieczni w
  celu:
  a) niezbędnym do przystąpienia do umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
  wypadków dzieci i młodzieży – na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1a RODO,
  b) w celu marketingu usług własnych oraz przeprowadzania badań satysfakcji – na podstawie
  dobrowolnie wyrażonej zgody w przypadku jej wyrażenia – art. 6 ust. 1a RODO,
  c)związanym z wykonywaniem usług oferowanych Użytkownikom portalu www.zawodoweoc.pl –
  na podstawie art. 6 usta 1 lit b RODO,
  d) wypełnienia przez Supra Brokers S.A. obowiązków prawnych wynikających z przepisów
  prawa w kontekście wykonywania czynności usług dystrybucji ubezpieczeń – na podstawie art.
  6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu:
  a) przystąpienia do umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i
  młodzieży w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody,
  b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu usług własnych oraz
  przeprowadzania badań satysfakcji w przypadku jej wyrażenia,
  c)zakończenia z korzystania usług przez Użytkownika oferowanych portalu www.zawodoweoc.pl w
  przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu związanych z korzystaniem usług oferowanych
  Użytkownikom portalu www.zawodoweoc.pl,
  d) do momentu zakończenia obsługi brokerskiej oraz – tylko i wyłącznie w zakresie danych
  niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – po upływie okresu przedawnienia
  roszczeń wynikających z tej obsługi lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
  danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności, obowiązku przechowywania
  dokumentacji wynikającym z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, ustawy o przeciwdziałaniu
  praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, gdy dane są przetwarzane w związku z
  realizacją obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przekazywane ubezpieczycielowi, do którego kierowany będzie wniosek
  o objęcie ochroną ubezpieczeniową w związku z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych
  wypadków dzieci i młodzieży. Dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym pracownikom
  i współpracownikom oraz odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych.
  Podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, należą w szczególności do
  kategorii dostawców którzy świadczą takie usługi jak: obsługa informatyczna.
 6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych
  oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem
  danych osobowych.
 7. Dane nie będą przekazywane do podmiotów znajdujących się w państwach poza Europejskim
  Obszarem Gospodarczym.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
  zautomatyzowany.
  Pliki cookies.
 9. Czym są pliki cookie? Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
  szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika
  serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj
  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
  urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu
  końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator
  serwisu www.zawodoweoc.pl firma Supra Brokers S.A., Aleja Śląska 1, budynek s 1-2, piętro 3, 54-
  118 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
  Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr
  0000425834, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 2.000.818,40 zł, NIP nr 894-304-11-
  46 oraz REGON nr 021916234,
 10. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu
  do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
  szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio
  wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; Tworzenia
  statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron
  internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; Utrzymanie sesji
  użytkownika serwisu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu
  ponownie wpisywać loginu i hasła do wymagających logowania funkcjonalności;
 11. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „Sesyjne” (session
  cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika
  do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
  (przeglądarki internetowej). „Stałe” (persistent cookies) – pliki cookies przechowywane są w
  urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
  czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 12. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „Niezbędne” pliki
  cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np.
  uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w
  ramach serwisu; Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
  wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; „Wydajnościowe” pliki
  cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
  Serwisu; „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
  użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego
  języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
  internetowej itp.; „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści
  reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 13. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach oprogramowanie służące
  do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza
  przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy serwisu
  mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te
  mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
  plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
  każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o
  możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
  (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików
  cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych
  Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu
  przeglądarki internetowej.